Παραδοτέα

Στην συνέχεια παρουσιάζονται όλα τα Παραδοτέα του έργου, βάσει του Τεχνικού Δελτίου. Με την πρόοδο των εργασιών, όταν ένα Παραδοτέο έχει ετοιμαστεί, αποστέλλεται στον Συντονιστή που έχει την ευθύνη να το ανεβάσει (upload) και τότε θα μπορεί κανείς να το επιλέξει (click) για να δει το περιεχόμενό του. Κάθε μέλος μπορεί να βλέπει κάθε παραδοτέο.

Παραδοτέα:

Π1.1 Σχέδιο Υλοποίησης και διαχείρισης Έργου (ΦΜ) 1.eMT main architecture and works , 2.eMT business forward, 3.Π1.1 Σχέδιο Υλοποίησης και Διαχείρισης του Έργου_Παραρτήματα

Π1.2 Σχέδιο υλοποίησης και διαχείρισης Metaplatform (ΦΜ)
Π1.3 Σχέδιο Υλοποίησης και Διαχείρισης eMT Agro (EFB)
Π1.4 Σχέδιο Υλοποίησης και Διαχείρισης eMT Manufacturing (SEEMS)
Π1.5 Σχέδιο Υλοποίησης και Διαχείρισης eMT Tourism/Smart Cities (OTS)
Π1.6 Σχέδιο Υλοποίησης και διαχείρισης eMT HR Support (VERTITECH)
Π1.7 Μηνιαίες Εκθέσεις προόδου του έργου (FM)
Π1.8 Τελική Έκθεση υλοποίησης και διαχείρισης Metaplatform (ΦΜ)
Π1.9 Τελική Έκθεση υλοποίησης και διαχείρισης eMT Agro (EFB)
Π1.10 Τελική Έκθεση υλοποίησης και διαχείρισης Manufacturing (SEEMS)
Π1.11 Τελική Έκθεση υλοποίησης και διαχείρισης Toursm/smart cities (OTS)
Π1.12 Τελική Έκθεση υλοποίησης και διαχείρισης HR support (VERTITECH)
Π1.13 Τελική Έκθεση υλοποίησης και διαχείρισης Έργου (ΦΜ)
 

Συναντήσεις Γενικής Συνέλευσης

Πρακτικά Συνάντησης 25/11/2022 download

Metaplatform

Π2.1.   Αποτύπωση αναγκών, ροών εργασίας και δεικτών απόδοσης παρούσας κατάστασης για την metaplatform –Έκθεση (ΦΜ)
Π2.2.   Διαμόρφωση βασικών μοντέλων επιχειρήσεων στην metaplatform - Έκθεση (ΤΕΝ-06)
Π2.3.   Συγκέντρωση και αποτύπωση αναγκών επιχειρηματιών για την ανάπτυξη της εφαρμογής data driven site builder (ΦΜ)
Π2.4.   Μελέτη Σκοπιμότητας με την καταγραφή απαιτήσεων (λογισμικό ψηφιοποίησης ISO) (aplan)
Π2.5.   Παραγωγή ISO σύμφωνα με τα πρότυπα της αγοράς αγροτοδιατροφικού τομέα (aplan)
Π2.6.   Τεχνική Έκθεση - Δημιουργία εγχειριδίου συλλογής δεδομένων πεδίου των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και συλλογής / χαρακτηρισμού δειγμάτων παραγόμενων αποβλήτων -Έκθεση (act4energy)
Π2.7.   Τεχνική έκθεση από τις εργασίες πεδίου (υπολογισμός αποτυπώματος άνθρακα) και χαρακτηριστικά αποβλήτων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (δυναμικό παραγωγής βιοαερίου) (act4energy)

 

Παραδοτέα eMT Agro

 

Π2.8.      Τεύχος συλλογής και ανάλυσης απαιτήσεων και αναγκών χρηστών γεωργικών επιχειρήσεων -, καθορισμός σεναρίων χρήσης – Έκθεση (EFB)
Π2.9.      Περιγραφή και επιχειρησιακές απαιτήσεις ΣμηΕΑ και υπηρεσιών – Έκθεση (geosense)
Π2.10.  Συλλογή και ανάλυση απαιτήσεων και αναγκών χρηστών για ΣμεΕΑ, καθορισμός σεναρίων χρήσης– Έκθεση (geosense)
Π2.11.  Επιστημονική αριστεία αναγκαιότητας ινχηλασιμότητας τροφίμων σε παραγωγή γάλακτος/ κρέατος – Έκθεση (explicit)
Π2.12.  Τεχνολογική αριστεία διερεύνησης τεχνολογικών μεθόδων (blockchain/IoT) για ασφάλεια τροφίμων – Έκθεση (explicit)
Π2.13.  Συγκέντρωση απαιτήσεων μελετών, ειδών πληροφορίας από γεωργικές επιχειρήσεις, γεωπόνους και επιστήμονες αγροτικού τομέα – Έκθεση (lioncode)
Π2.14.  Συγκέντρωση απαιτήσεων χρηστών (γεωργικές επιχειρήσεις, γεωπόνους και επιστήμονες αγροτικού τομέα) – Έκθεση (lioncode)

 

Παραδοτέα eMT Manufacturing

 

Π2.15.  Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών και διαλειτουργικότητας μέσω συστήματος συλλογής δεδομένων της SEEMS από 2 βιομηχανικές μονάδες. -Έκθεση (SEEMS)

 

Παραδοτέα eMT Tourism/Smartcities 

 

Π2.16. Τεύχος ανάλυσης απαιτήσεων για το σύστημα smartcities platform -Έκθεση (OTS)
Π2.17. Συγκέντρωση και ανάλυση Δεδομένων για το σύστημα smartcities platform -Έκθεση (OTS)
Π2.18. Τεύχος λειτουργικών απαιτήσεων χρηστών και σενάρια λειτουργίας για την εφαρμογή προσωποποιημένων διαδρομών – Έκθεση (ATC)

 

Παραδοτέα eMT HR Support 

 

Π.219 Συγκέντρωση απαιτήσεων χρηστών (System Requirements Gathering) -Έκθεση (Vertitech)
Π2.20 Δημιουργία userstories που θα καθορίσουν τις επιλεγόμενες τεχνολογίες -Έκθεση (Vertitech)
Π2.21 Έρευνα διαθέσιμων λύσεων software που υπάρχουν στην αγορά. -Έκθεση (Vertitech)
Π2.22 Αξιολόγηση διαθέσιμων λύσεων και δυνατότητας διασύνδεσης-παραμετροποίησης -Έκθεση (Vertitech)
Π2.23 Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής και καθορισμός πακέτων εργασίας -Έκθεση (Vertitech)
Π 2.24 Έρευνα απαιτήσεων για την ψηφιακή ξενάγηση- Έκθεση (GENET)

 

 

Παραδοτέα Metaplatform

Π3.1. Λειτουργικές προδιαγραφές metaplatform και Αρχιτεκτονική – Έκθεση  (ΦΜ-APT)
Π3.2. Μοντέλο λειτουργίας επιχείρησης αγροτικού τομέα– Έκθεση  (ΦΜ-APT
Π3.3. Μοντέλο λειτουργίας μεταποιητικής επιχείρησης– Έκθεση  (ΦΜ-APT
Π3.4. Μοντέλο λειτουργίας επιχείρησης υπηρεσιών– Έκθεση  (ΦΜ-APT)
Π3.5. Δομή universal API της metaplatform– Έκθεση  (ΦΜ-APT)
Π3.6. Τεύχος Προδιαγραφών Διαχειριστικού εργαλείου Metaplatform και μοντέλο χρέωσης υπηρεσιών – Έκθεση  (ΤΕΝ-06)
Π3.7. Λειτουργικές προδιαγραφές data-driven site builder – Έκθεση  (ΦΜ)
Π3.8. Τεύχος Τεχνικών απαιτήσεων δικτύου, cloud και διαχείρισης ασφάλειας – Έκθεση (myip) 
Π3.9. Τεύχος προδιαγραφών DWH που θα συνεργάζεται με την Metaplatform και κύριων μοντέλων πληροφόρησης για μοντέλα ευφυίας – Έκθεση  (ΦΜ-APT/ Cogninn)
Π3.10. Σχεδιασμός και προδιαγραφές των διεργασιών ΤΝ, ενσωματωμένων στην Metaplatform και στα περιφερειακά στοιχεία της υποδομής- Εκθεση  (COGNINN)
Π3.11. Σχεδιασμός API των διεργασιών της ΤΝ, ενσωματωμένων στην Metaplatform και στα περιφερειακά στοιχεία της υποδομής. - Εκθεση  (COGNINN)
Π3.12. Μελέτη Εφαρμογής για το σύστημα ψηφιοποίησης ISO (aplan)
Π3.13. Σενάρια λειτουργίας συστήματος ψηφιοποίησης ISO (aplan)
Π3.14. Marketing plan για το σύστημα ψηφιοποίησης ISO (aplan)
Π3.15. Business plan για το σύστημα ψηφιοποίησης ISO (aplan)
Π3.16. Τεχνική έκθεση - σχεδιασμός των απαιτήσεων της εφαρμογής για τον υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα και του δυναμικού παραγωγής βιοαερίου -έκθεση (act4Energy)

Παραδοτέα eMT Agro

Π3.17.  Λειτουργικές προδιαγραφές και περιγραφή εξοπλισμού για τα συστήματα περιβαλλοντικής αξιολόγησης αγροτικής παραγωγής και εργαλείου διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου γεωργικών μηχανημάτων. Περιλαμβάνει το σχεδιασμό διεπαφών με εξωτερικό σύστημα FMIS, την metaplatform και το droneasa service  – Έκθεση (EFB)
Π3.18.  Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων για συστήματα αγροτικής παραγωγής – Έκθεση (EFB)
Π3.19.  Λειτουργικές προδιαγραφές συστήματος λήψης και ανάλυσης δεδομένων ΣμηΕΑ, περιγραφή εξοπλισμού -Έκθεση (geosense)
Π3.20.  Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων  από ΣμηΕΑ-Έκθεση (geosense)
Π3.21.  Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής συστήματος, συστημάτων μέτρησης, διεπαφής χρηστών, σεναρίων και έκτασης εφαρμογής και διασυνδέσεων με τρίτα συστήματα για την ιχνηλασιμότητα γάλακτος/ κρέατος – Έκθεση (explicit)
Π3.22.  Σχεδιασμός συστήματος (σχεδιασμός βάσης, διεπαφής χρηστών και ρόλοι) ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών των αγροτών/παραγωγών/επαγγελματιών πρωτογενούς τομέα – Έκθεση (lioncode)

Παραδοτέα eMT Manufacturing

Π3.23.  Προδιαγραφές και Αρχιτεκτονική συστήματος ψηφιοποίησης βιομηχανικής μονάδος – Έκθεση (SEEMS)
Π3.24.  Μοντέλα επεξεργασίας δεδομένων εφαρμογών ψηφ. Βιομηχανικής μονάδος – Έκθεση (SEEMS)

Παραδοτέα eMT Tourism/Smartcities

Π3.25.  Μελέτη Ανάπτυξης Αλγορίθμων  για το σύστημα smartcities platform -Έκθεση (OTS) 
Π3.26.  Αρχιτεκτονική συστήματος και προδιαγραφές για την εφαρμογή προσωποποιημένων διαδρομών των υποσυστημάτων του και του σχεδιασμού ολοκλήρωσης – Έκθεση (ATC)
Π3.27.  Μελέτη και πλάνο εμπορικής εκμετάλλευσης της τεχνολογικής πλατφόρμας προσωποποιημένων διαδρομών – Έκθεση (ATC)

Παραδοτέα eMT HR Support

Π3.28. Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής και καθορισμός πακέτων εργασίας.- Έκθεση (Vertitech) 
Π3.29. Τεύχος προδιαγραφών του περιβάλλοντος ψηφιακής ξενάγησης. - έκθεση (GENET) 
Π3.30. Τεύχος προδιαγραφών του περιβάλλοντος χρήστη- έκθεση (GENET) 
 

Παραδοτέα metaplatform 

 

Π4.1.      Ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπου μοντέλου αγροτικής επιχείρησης – Πρότυπο (ΦΜ)
Π4.2.      Ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπου μοντέλου μεταποιητικής επιχείρησης – Πρότυπο (ΦΜ)
Π4.3.      Ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπου μοντέλου επιχείρησης υπηρεσιών– Πρότυπο (ΦΜ)
Π4.4.      Ανάπτυξη και υλοποίηση universal API της metaplatform – Πρότυπο (ΦΜ)
Π4.5.      Ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπου εργαλείου σύνθεσης τμημάτων της metaplatform – Πρότυπο (TEN-06)
Π4.6.      Ανάπτυξη και υλοποίηση του data driven site builder – Προτυπο (ΦΜ)
Π4.7.      Υλοποίηση του DWH της metaplatform Πρότυπο (ΦΜ)
Π4.8.      Βάση δεδομένων Εφαρμογής ψηφιοποίησης ISO – Πρότυπο (aplan)
Π4.9.      Δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος χρήστη εφαρμογής ψηφ. ISO – Πρότυπο (aplan)
Π4.10.  Σύστημα πρωτότυπου περιβάλλοντος Διαχειριστή εφαρμογής ψηφ. ISO – Πρότυπο (aplan)
Π4.11.  Ψηφιακή Εφαρμογή του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα καθώς και δυναμικού παραγωγής βιοαερίου από τα παραγόμενα υπολείμματα / απόβλητα.- Προτυπο (act4energy)
Π4.12.  Υλοποίηση και ανάπτυξη των API των διεργασιών της ΤΝ – Πρότυπο (COgninn)
Π4.13.  Ανάπτυξη των πληροφοριακών μοντέλων προβολής της πληροφορίας σε εργαλείο BI πιλοτικό (TEN06, Cogninn)
Π4.14.  Εγκατάσταση υποδομών, cloud servers, database servers για την metaplatform – πιλοτικό (myip)
Π4.15.  Ολοκλήρωση συστημάτων metaplatform – πιλοτικό (ΦΜ)

 

Παραδοτέα eMT Agro

 

Π4.16.  Υλοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης αγροτικής παραγωγής και εργαλείου διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου γεωργικών μηχανημάτων. – Πρότυπο (EFB)
Π4.17.  Επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων εφαρμογής σε ένα περιβάλλον υλοποίησης, ολοκληρωμένο με FMIS και metaplatform – Πρότυπο (EFB)
Π4.18.  Υλοποίηση συστημάτων συγκέντρωσης δεδομένων από δοκιμαστικές πτήσεις ανά σενάρο χρήσης ΣμηΕΑ – Πρότυπο (geosense)
Π4.19.  Υλοποίηση συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων από δοκιμαστικές πτήσεις ανά σενάρο χρήσης ΣμηΕΑ και διασύνδεση με συστήματα του eMT Agro– πιλοτικό (geosense)
Π4.20.  Ανάπτυξη εφαρμογής ιχνηλασιμότητας γάλακτος/ κρέατος και διασύνδεση – Πρότυπο (explicit)
Π4.21.  Υλοποίηση συστήματος ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών των αγροτών/παραγωγών/επαγγελματιών πρωτογενούς τομέα – Πρότυπο (lioncode)

 

Παραδοτέα eMT Manufacturing

 

Π4.22.  Ψηφιακό Εργαλείο αξιολόγησης εταιρικής Ψηφιακής Ωριμότητας -Πρότυπο (SEEMS)
Π4.23.  Προληπτική αναπλήρωση αποθεμάτων -πιλοτικό (SEEMS)
Π4.24.  Διαλειτουργικότητα Ετερογενών Συστημάτων και διασύνδεση με universal API -πρότυπο(SEEMS)

 

Παραδοτέα eMT Tourism/Smartcities

 

Π4.25.  Ανάπτυξη Εφαρμογών, Παραμετροποίηση και προσαρμογή του συστήματος smartcities platform -Πρότυπο (OTS)
Π4.26.  Υλοποίηση /Αναβάθμιση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας του smartcities platform με τρίτα συστήματα Πρότυπο (OTS)
Π4.27.  Ενοποίηση υποσυστημάτων στην τελική εφαρμογή smartcities platform (systems integration)-πιλοτικό (OTS)
Π4.28.  Ανάπτυξη των υπουστημάτων διαχείρισης ενδιαφέροντος, περιεχομένου, γεγονότων, διαδρομών , προσωποποιημένων διαδρομών, προβολής επιχειρήσεων, Loyalty, εφαρμογών χρήστη– Πρότυπο (ATC)
Π4.29.  Ολοκλήρωση των συστημάτων και ανάπτυξη συνδέσεων με social networks και εξωτερικά συστήματα – πιλοτικό (ATC)

 

Παραδοτέα eMT HR Support

 

Π4.30 Παραμετροποίηση και custom ανάπτυξη/σχεδοασμός της πλατφόρμας StudentInformationSystem (SIS) - Πρότυπο (VERTITECH)
Π4.31 Παραμετροποίηση και custom ανάπτυξη/ σχεδιασμός πλατφόρμας CourseAuthoring και διασύνδεση με SIS - Πρότυπο (VERTITECH)
Π4.32 Παραμετροποίηση και custom ανάπτυξη/ σχεδιασμός πλατφόρμας LearningManagementSystem (LMS) και διασύνδεση με SIS - Πρότυπο (VERTITECH)
Π4.33 Παραμετροποίηση πλατφόρμας videoconferencing και διασύνδεση με SIS - πιλοτικό (VERTITECH)
Π4.34 Υλοποίηση του περιβάλλοντος ψηφιακής ξενάγησης - Πρότυπο (GENET)
Π4.35 Υλοποίηση του περιβάλλοντος χρήστη ψηφιακής ξενάγησης - Πρότυπο (GENET)
Π4.36 Ολοκλήρωση συστήματος ψηφιακής ξενάγησης - Πρότυπο (GENET)

 

Παραδοτέα metaplatform

 

Π5.1.      Απολογιστική έκθεση από την εφαρμογή της metaplatform σε 3 κατηγορίες επιχειρήσεων (αγροτική, μεταποίησης, υπηρεσιών) – Έκθεση (ΦΜ-ΑΡΤ)
Π5.2.      Απολογιστική έκθεση με ευρήματα χρηστών και customer experience από την χρήση του διαχειριστικού εργαλείου της metaplatform -Έκθεση (ΤΕΝ06)
Π5.3.      Απολογιστική έκθεση από την χρήση του data driven site builder -Έκθεση (ΦΜ)
Π5.4.      Απολογιστική Έκθεση Πιλοτικής Λειτουργίας, Εγχειρίδιο Χρήστης Εφαρμογής, Διαχειριστή και Χρήστη εφαρμογής ψηφ. ISO – Έκθεση (aplan)
Π5.5.      Τεχνική έκθεση αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας εφαρμογής υπολογισμού του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα καθώς και δυναμικού παραγωγής βιοαερίου από τα παραγόμενα υπολείμματα / απόβλητα – Έκθεση (act4energy)
Π5.6.      Επίδειξη των διεργασιών ΤΝ και αποτίμηση του βαθμού απόδοσης της γνώσης που έχει εγκατασταθεί στην μεταπλατφόρμα.(έκθεση)
Π5.7.      Δοκιμές λειτουργίας υποδομής και αποτίμηση απόδοσης (performance) – Έκθεση (myip)
 

 

Παραδοτέα eMT Agro

 

Π5.8.      Έκθεση αποτελεσμάτων από την πιλοτική λειτουργία των συστημάτων περιβαλλοντικής αξιολόγησης αγροτικής παραγωγής και του εργαλείου διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου γεωργικών μηχανημάτων. – Έκθεση (EFB)
Π5.9.      Απολογιστική έκθεση από την χρήση επεξεργασμένων δεδομένων σε σενάρια χρήσης των ΣμηΕΑ – Έκθεση (geosense)
Π5.10.  Εγκατεστημένο σύστημα ιχνηλασιμότητας γάλακτος/κρέατος σε πιλοτικές επιχειρήσεις και έκδοση έκθεσης αποτελεσμάτων από την χρήση – Έκθεση (explicit)
Π5.11.  Έκθεση αποτίμησης της χρήσης του συστήματος ενημέρωσης και διάχυσης πληροφοριών των αγροτών/παραγωγών/επαγγελματιών πρωτογενούς τομέα – Έκθεση (lioncode)

 

Παραδοτέα eMT Manufacturing

 

Π5.12.  Περιγραφή Εγκατάστασης, Ολοκλήρωσης με metaplatform και Δοκιμές πεδίου για εφαρμογή ψηφ. Βιομηχανικής παραγωγής -Έκθεση (SEEMS)
Π5.13.  Αποτελέσματα δοκιμών και αξιολόγηση για εφαρμογή ψηφ. Βιομηχανικής παραγωγής -Έκθεση (SEEMS)

 

Παραδοτέα eMT Tourism/Smartcities

 

Π5.14.  Δοκιμές πεδίου, συλλογή δεδομένων ανά σενάριο χρήσης συστήματος smartcities platform -Έκθεση (OTS)
Π5.15.  Αξιολόγηση αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας συστήματος smartcities platform -Έκθεση (OTS)
Π5.16.  Ολοκλήρωση συστήματος smartcities platform -Έκθεση (OTS)
Π5.17 Μελέτη αναγκών για τις δραστηριότητες Γαλάζιας Οικονομίας- Εκθεση OTS
Π5.18.  Εμπλουτισμός της πλατφόρμας προσωποποιημένων διαδρομών με περιεχόμενο και εκπαίδευση χρηστών – Εφαρμογή (ATC)

 

Παραδοτέα eMT HR Support

 

Π5.19 Εκπαίδευση των εταίρων στη δημιουργία διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού και στη χρήση της πλατφόρμας - Εκπαίδευση (VERTITECH) 
Π5.20 Πιλοτική χρήση σε 10 εκπαιδευόμενους και ανάλυση της χρηστικότητας (usabilitytesting)- Έκθεση (VERTITECH) 
Π5.21Τελική διαμόρφωση πλατφόρμας με βάση την ανάλυση των δεδομένων της πιλοτικής χρήσης - Λογισμικό (Vertitech)
Π5.22 Προσθήκη υλικού από εταίρους και έναρξη κανονικής λειτουργίας - Πιλοτικό(Vertitech)
Π5.23 Ενσωμάτωση υλικού στην πλατφόρμα ψηφιακής ξενάγησης - Πιλοτικό (GENET)
Π5.24 Διαμόρφωση εταιρικής Ταυτότητας - Έκθεση(GENET)

 

Παραδοτέα metaplatform

 

Π6.1.      Ενέργειες δημοσιότητας για την metaplatform, συμμετοχή σε συνέδρια – δημοσίευση (ΦΜ)
Π6.2.      Προβολή της εφαρμογής διαχειριστικού εργαλείου σε ιστοσελίδα – Πιλοτικό (TEN-06)
Π6.3.      Προβολή του data driven site builder σε ιστοσελίδες και social networks – Πιλοτικό (ΦΜ)
Π6.4.      Πλάνο Δημοσιότητας για την εφαρμογή ψηφ. ISO – Έκθεση (aplan)
Π6.5.      Ιστοσελίδα για την προβολή της εφαρμογής ψηφ. ISO – Πιλοτικό (aplan)
Π6.6.      Απολογιστική έκθεση δημοσιοποίησης εφαρμογής ψηφ. ISO – Έκθεση (aplan)
Π6.7.      Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής υπολογισμού του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα καθώς και δυναμικού παραγωγής βιοαερίου από τα παραγόμενα υπολείμματα / απόβλητα σε συνέδριο και σε επιστημονικό περιοδικό (Act4Energy)

 

Παραδοτέα eMT Agro

 

Π6.8.      Επιστημονική εργασία υποβάθρου εργαλείου διαχείρισης & παρακολούθησης μεταφορικού στόλου- Έκθεση (EFB)
Π6.9.      Δημοσίευση σε περιοδικά και συνέδρια των αποτελεσμάτων της πιλοτικής λειτουργίας επεξεργασίας δεδομένων από την χρήση σεναρίων ΣμηΕΑ – έκθεση (geosense).
Π6.10.  Ανάπτυξη μελέτης εμπορικής αξιοποίησης και δημοσίευση αποτελεσμάτων λειτουργίας και ωφελειών – Έκθεση (explicit)

 

Παραδοτέα eMT Manufacturing

 

Π6.11.  Πλάνο διάδοσης και επικοινωνίας για την προβολή της εφαρμογής ψηφ. Βιομηχανικής μονάδας σε δύο επιχειρήσεις – Έκθεση (Seems)
Π6.12.  Δράσεις δημοσιότητας της εφαρμογής ψηφ. Βιομηχανικής μονάδας. Συμμετοχή σε συνέδρια – SEEMS

 

Παραδοτέα eMT Tourism/Smartcities

 

Π6.13.  Προβολή των αποτελεσμάτων του συστήματος smarticities platform σε συνέδρια ΤΠΕ και smartcities - Έκθεση (OTS)
Π6.14 Δραστηριότητες δημοσιότητας και διάχυσης - Υλικό/ Έκθεση (Vertitech)

 

Παραδοτέα eMT HR Support

 

Π6.15 Δραστηριότητες δημοσιότητας και διάχυσης - Υλικό/ Έκθεση (Vertitech)
Π6.16 Δραστηριότητες δημοσιότητας και διάχυσης της πλατφόρμας ψηφιακής ξενάγησης- Υλικό/ Έκθεση (GENET)

 

 

ggek

 

ggek

ena